Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing bij Landgasthof Nesselbach

 

1.Overeenkomst

Behoudens andersluidende, uitdrukkelijk door het pension schriftelijk erkende en toegestane afwijkingen, en welke ook de contract-, reservatie of andere gebruikelijke voorwaarden zijn van de klant, maken alléén onderhavige Algemene voorwaarden integraal en onverbrekelijk deel uit van alle handelingen, diensten en /of overeenkomsten van, met en/of tussen enerzijds Pension Nesselbachtal, hiervoor een hierna kortweg pension genoemd, en anderzijds de tegenpartij in ruime zin, hiervoor en hierna de klant genoemd. Bijgevolg zijn, zonder uitzondering, alle onderlinge afspraken enkel wederzijds bindend indien per brief of per fax schriftelijk bevestigt. Elke door het pension erkende en toegestane afwijking in voorwaarden wijzigt niets aan de andere voorwaarden en is van strikte interpretatie.

 

2. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar op factuurdatum zonder korting. Individuele klanten dienen, op straffe van automatische annulatie, bij reservatie een creditcard garantie te stellen.

Ingeval de factuur na 30 dagen niet of niet volledig betaald is, is er van rechtswege door de klant op het factuurbedrag een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1250 euro. Intresten en schadevergoeding zijn verschuldigd door het enkel feit van het uitblijven van betaling. Betalingen na vertraging in betaling worden eerst aangerekend op intresten en schadevergoeding, pas daarna op de factuurprijs. Nooit kan een niet-inbezitname van de ter zijne beschikking gestelde verblijven, een onvolledig en/of betwist verblijf en/of reservatie en/of dienst door de klant als voorwendsel gelden voor een vertraging in de betaling. Elke vertraging in betaling geeft het pension het recht eenzijdig en zonder schadevergoeding aan de klant, alle bestaande en nog niet uitgevoerde overeenkomsten te vernietigen alsook elke uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.

 

3. Beschrijving

De beschrijvingen, maten en kleuren, evenals details van foto’s en /of tekeningen in de prijsopgaven en/of catalogen, zijn louter informatief en nooit bindend.

 

4. Check-in en check-out

De gereserveerde verblijven zijn voor de klant beschikbaar vanaf 14.30 uur de dag van aankomst en dienen door de klant vrijgemaakt te worden tegen uiterlijk 10.30 uur de dag van vertrek. Indien een klant met een gegarandeerde reservatie niet komt opdagen voor 23 uur volgend op de voorziene dag van aankomst, dan heeft het pension van rechtswege het recht van de klant een schadevergoeding aan te rekenen welke gelijk is aan de prijs van de gehele overnachting met inbegrip van de eventueel gevraagde bijkomende diensten, enerzijds, en het hierop betrekking hebbende, eventueel langer lopend contract als dan beëindigd te beschouwen, anderzijds.

 

5. Drank- en etenswaren

Het is verboden om binnen het pension eigen meegebrachte drank en etenswaren te nuttigen. Indien de klant zich niet aan deze regels houdt is het pension toegestaan om van een gelijkwaardig product uit het assortiment 50% van de kosten door te bereken aan de klant.

 

6. Roken

Het is verboden om in het gehele pension te roken. Indien de klant zich hier niet aan houdt, mag het pension 2 extra nachten per overtreding in rekening brengen.

 

7. Elektrische goederen

Het is de klant niet toegestaan anders dan het laden van mobiele telefoons, laptop of tablet pc te gebruiken in de ruimtes van het pension. Indien de klant deze regel overtreedt. Dan wordt door het pension een toeslag geboekt op de kamer van € 20,– per nacht.

 

8. Huisdieren.

Huisdieren toegestaan vanaf 1 april t/m 31 oktober. Indien de klant deze toch meeneemt, buiten deze data, naar het pension, is het pension gemachtigd om de reservering enerzijds van de klant te annuleren, waarbij de gehele reservering in rekening gebracht wordt.

 

9. Klachten

Elke klacht betreffende verblijf, goederen en/of  factuur moet in de mate van het mogelijke door de klant zo vlug mogelijk tijdens zijn verblijf aan het pension worden gemeld, dit teneinde het pension de kans te bieden de klacht direct te verhelpen.

In ieder geval moet de klacht geschieden, op straffe van verval, binnen de acht dagen na de levering, dienst en/of factuur, per aangetekend schrijven aan of tegen ontvangstbewijs van het pension.

 

10. Overmacht

In geval van overmacht, niet te voorziene voorvallen onafhankelijk van haar wil en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt het pension zich het recht voor om de klant, zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen bij een collega-pension, zo mogelijk in de omgeving.

 

11. Schade

Het pension is niet aansprakelijk bij diefstal, vermissing of beschadigingen van uw eigendommen. Alle schade aangericht door de klant, zowel aan verblijven, stofferende goederen, en/of andere, behorend tot of bij het pension of toebehorende aan derden met welke het pension relaties onderhoudt, wordt volgens, hierbij door de klant aanvaarde opgave van het pension contant betaald zonder discussie, en dit uiterlijk voor het vertrek van de klant. Betreffende het stallen van voertuigen op de parking van het pension, alsook in installaties toebehorende aan derden met welke het pension relaties onderhoudt, wordt overeengekomen dat het pension ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak ook, zoals, zonder beperkend te zijn, schade, diefstal en/of verdwijning aan het voertuig of de erin en/of erop bevestigde en/of liggende voorwerpen, alsook bijvoorbeeld lichamelijke letsels aan klanten of derden welke zou zijn teweeggebracht door wie/wat dan ook op deze plaatsen.

 

12. Geschillen

In elk geschil, waar ook de handeling, dienst of overeenkomst plaatsgrijpt, zijn alleen de Rechtbanken van Schmallenberg bevoegd en dit uitsluitend in overeenstemming met het Duitse Recht. Wissels noch afwijkende betalingsmodaliteiten veranderen deze bevoegdheid. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden op het ogenblik van de reservatie, of ten laatste bij de intrede de dag van aankomst. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen, te begrijpen en ermee in te stemmen, en zich tevens te zullen voegen naar het gebruikelijke huishoudelijk reglement van de pensioninrichting en de instructies hem door het pensionpersoneel verschaft. Het pension is gerechtigd op ieder moment en zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden of wordt verstoord. De gast dient dan op eerste verzoek het pension te verlaten.

 

13. Dubbele reservering door de klant

De klant verbindt er zich toe af te zien van de praktijk om, voor één en hetzelfde gebeuren, verschillende overeenkomsten af te sluiten bij verschillende pensions. Het vaststellen door het pension van het niet naleven van deze gentlemen’s agreement door de klant geeft het pension het recht dit ten aanzien als een eenzijdige annulatie door de klant met annulatiekosten ten lasten van de klant zoals omschreven onder artikel 14, doch met een minimum van 30% van de gereserveerde diensten op het ogenblik van de kennisgeving ervan door het pension aan de klant.

 

14. Anulatievoorwaarden

Individuele klanten
Bij annulatie tot 31 dagen voor aankomst kunt u gratis annuleren.

Bij annulatie van 31 dagen tot 15 dagen voor aankomst, zal 50% van de reservering in rekening gebracht worden.

Bij annulatie van 14 dagen tot 0 dagen voor aankomst, zal 100% van de reservering in rekening gebracht worden.

Bij no-show wordt de totale reservering in rekening gebracht.

De kosten voor  wijziging van reserveringsdata binnen maand voor aankomst zijn € 19,95.

 

Groepen (vanaf 4 kamers)

Bij annulatie:

Bij annulatie tot 62 dagen voor aankomst kunt u gratis annuleren.

Bij annulatie van 61 dagen tot 31 dagen voor aankomst, zal 20% van de reservering in rekening gebracht worden.

Bij annulatie van 30 dagen tot 15 dagen voor aankomst, zal 50% van de reservering in rekening gebracht worden.

Bij annulatie van 14 dagen tot 0 dagen voor aankomst, zal 100% van de reservering in rekening gebracht worden.

Bij no-show wordt de totale reservering in rekening gebracht.

 De kosten voor  wijziging van reserveringsdata binnen maand voor aankomst zijn € 19,95.